วีซ่าอเมริกา

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าอเมริกา


 
กรุณาติอต่อที่ 089-891-4248 ****
 
เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในวันสัมภาษณ์
 • พาสสปอร์ตตัวจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด***
 • ถ้าเคยมีพาสสปอร์ตเล่มอื่นอีกให้นำมาด้วยค่ะ หรือถ้าเคยเดินทางเข้าอเมริกามาก่อนรบกวนถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วยค่ะ
 • สมุดบัญชีธนาคาร (ออมทรัพย์) ที่ท่านมีทั้งหมด ซึ่งในบัญชีอาจมีเงินเป็นตัวเลขโดยประมาณ 6 หลักเป็นต้นไป และมีเงินหมุนเวียนอยู่ตลอด ขอเป็นตัวจริงเท่านั้น*** หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีอยู่ให้นำมาทั้งหมด
 • หนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุชื่อบริษัท, สถานที่ตั้ง, ตำแหน่งหน้าที่การงาน, เงินเดือน เป็นต้น
 • ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการ นำทะเบียนการค้า, สมุดบัญชีธนาคารของบริษัท, หลักฐานการเสียภาษี เป็นต้น
 • บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • ใบทะเบียนสมรส
 • หลักฐานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น
 • I-20 ใบรับรองจากโรงเรียน (กรณีขอวีซ่านักเรียน)
 • ถ้ามีคนสปอนเซอร์ในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ท่านระหว่างที่ท่านอยู่ที่อเมริกา นำเอกสารของผู้ที่สปอนเซอร์ให้กับท่านเช่น บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ และจดหมายการรับรองจากสปอนเซอร์ว่าจะรับรองค่าใช้จ่ายให้กับท่านเป็นภาษาอังกฤษ
 • เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งหมดไปแสดง เช่น ใบจองตั๋วเครื่องบิน, ใบจองโรงแรม, หรือที่อยู่ที่อเมริกา
 • สำหรับเด็กให้เตรียมหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษ รับรองสถานะความเป็นนักเรียน
 • หนังสือรับรองจากบิดามารดา ว่าจะรับรองค่าใช้จ่ายของเด็กระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
ตัวอย่างคำถามที่อาจถามในการสัมภาษณ์
 1. คุณทำงานอะไร
 2. คุณไปอเมริกาไปทำอะไร (ให้เหตุผล)
 3. จะไปเที่ยวที่ไหน อย่างไร (ให้เหตุผล)
 4. ไปอยู่ที่ไหน / มีคนรู้จักที่โน้นไหม (อยากจะแนะนำว่าไม่รู้จักจะง่ายกว่า เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่สอบถามมาก)
 5. จะเดินทางเมื่อไร
***ควรจะศึกษาข้อมูลของประเทศอเมริกา หรือ รัฐที่เราจะไปด้วยค่ะ***
 
เอกสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถานฑูต
ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น