วีซ่าแคนาดา

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าแคนาดา


เอกสารที่ต้องใช้
[ ] PASSPORT
[ ] รูปถ่าย 2 x 2 นิ้ว 4 ใบ หลังสีขาว
[ ] หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
[ ] สมุดบัญชีธนาคาร ตัวจริง พร้อมสำเนา 6 เดือน
[ ] ใบจองโรงแรมหรือ ที่อยู่ที่แคนนาดา
[ ] จดหมายเชิญจากคนแคนาดา และสำเนาพาสสปอร์ต /
บัตรประชาชนของคนแคนาดา
[ ] สำเนาบัตรประชาชน, ใบทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
[ ] ค่าธรรมเนียมFee ...............................
[ ] อื่น........................................................
ค่าธรรมเนียม 2,300 บาท (ต้องซื้อเป็นแคชเชียร์เช็ค)
“ สั่งจ่ายสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา”
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 7.30 - 10.00 น.
ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 3 วัน
อยู่ได้นาน 90 วัน / Agent ยื่นแทนแบบธุรกิจได้
* ควรศึกษาข้อมูลประเทศที่ท่านเดินทาง
* ค่าธรรมเนียม และเอกสารประกอบการขอวีซ่า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเงื่อนไขของสถานทูต
การอนุมัติผลวีซ่า ขึ้นอยู่กับทางสถานทูตพิจารณา