วีซ่าฝรั่งเศส

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าฝรั่งเศส


****ผู้สมัครต้องนัดคิวสัมภาษณ์ทาง Internet ไปที่เว็ปไซด์

www.ambafrance-th.org เท่านั้น

สถานทูตฝรั่งเศส

(วีซ่าท่องเที่ยว)
*พาสสปอร์ต ตัวจริง (ทุกเล่มที่มี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
*รูปถ่ายสี ขนาด 3.5 x 4.5 เซ็นติเมตร ฉากหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
*สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
*สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่าร้าง / ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ฉบับแปลภาษาอังกฤษเท่านั้น
*หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุ ตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน
*สำเนาทะเบียนการค้า ฉบับแปลภาษาอังกฤษเท่านั้น ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
*สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ไปจนถึงหน้าสุดท้ายล่าสุด / หลักฐานทางการเงินในนามบริษัท
*ใบจองโรงแรม หรือ ที่อยู่ที่ฝรั่งเศส
*Slip เงินเดือนจากบริษัทนายจ้าง ย้อนหลัง 3-6 เดือน
*ใบจองตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางที่แน่นอน
*ประกันการเดินทางในวงเงิน 30,000 ยูโร ต้องเป็นบริษัทที่สถานทูตยอมรับ
**************************************
*กรณีที่พักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมทั้งขอหนังสือรับรองที่พัก ที่ออกให้โดยสำนักงานปกครอง หรือ อำเภอท้องที่ที่ผู้สมัครไปพักที่ฝรั่งเศส
*สำเนาพาสสปอร์ต / สำเนาวีซ่า และ หน้าแสตมป์วีซ่าเข้าประเทศไทยของคนเชิญ หรือ บัตรประจำตัวของผู้เชิญ
*กรณียื่นแบบธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่ผู้สมัครติดต่อด้วย
*หลักฐานจากบริษัทนายจ้าง ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะส่งผู้สมัครไปอบรม หรือ ดูงานที่ต่างประเทศ
*หลักฐานทางการเงิน ที่แสดงว่านายจ้างช่วยเหลือผู้สมัครในเรื่องการเงินระหว่างที่ผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ
**************************************
*ค่าวีซ่า .......โดยประมาณ 3,000......บาท
*ค่าบริการยื่นวีซ่า................ .............บาท
*** ผู้สมัครที่มีใบเชิญจากทางฝรั่งเศส ในกรณีพักกับญาติ จำเป็นต้องยื่นวีซ่าเอง
หลังจากที่แผนกวีซ่ารับคำร้องแล้ว– จะต้องแสดงตั๋วเครื่องบินตัวจริงให้เจ้าหน้าที่ ก่อนที่จะรับเล่มท่านคืน
เวลาทำการสถานทูต จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 4 – 7 วัน
โทรศัพท์ถามเรื่องวีซ่าได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันพฤหัส ระหว่างเวลา 14.00-16.00น.
และในวันศุกร์ 14.00-15.30 น
รับเล่มคืน ได้ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น. เท่านั้น