วีซ่าเยอรมัน

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าเยอรมัน


สถานทูตเยอรมัน
(วีซ่าท่องเที่ยว) ***เอกสารที่ยื่นจะต้องมีสำเนาทั้งหมด 1 ชุด***
*พาสสปอร์ต ตัวจริง (ทุกเล่มที่มี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
*รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 3 ใบ
*สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
*สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่าร้าง / ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
*หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุ ตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน
*สำเนาทะเบียนการค้า ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
*สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ไปจนถึงหน้าสุดท้ายล่าสุด / หลักฐานทางการเงินในนามบริษัท
*ใบจองโรงแรม หรือ ที่อยู่ที่เยอรมัน
*ใบจองตั๋วเครื่องบิน ที่ระบุวันเดินทางที่แน่นอน
*ประกันการเดินทางในวงเงิน 30,000 ยูโร ต้องเป็นบริษัทที่สถานทูตยอมรับ
**************************************
*กรณีที่พักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*สำเนาพาสสปอร์ต / สำเนาวีซ่า หรือ บัตรประจำตัวของผู้เชิญ
*กรณียื่นแบบธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่ผู้สมัครติดต่อด้วย / ถ้าไปดูงานแฟร์ ต้องมีบัตรเชิญแนบมาด้วย
*หลักฐานจากบริษัทนายจ้าง ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะส่งผู้สมัครไปอบรม หรือ ดูงานที่ต่างประเทศ
*หลักฐานทางการเงิน ที่แสดงว่านายจ้างช่วยเหลือผู้สมัครในเรื่องการเงินระหว่างที่ผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ
**************************************
*ค่าวีซ่า .................................บาท
*ค่าบริการยื่นวีซ่า.................................บาท
***ในนามเอเย่นต์ที่ยื่นเอกสารให้ต้องทราบพื้นฐานว่าบริษัทที่ยื่นให้ทำเกี่ยวกับอะไร
***ผู้สมัครไม่เคยเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นมาก่อน จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตัวเอง
***ต้องนัดคิวสัมภาษณ์ก่อนจะยื่นเรื่อง
เวลาทำการสถานทูต จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 10.00 น. ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 3 – 4 วัน