วีซ่าอิมิเรตส์

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าอิมิเรตส์


(วีซ่าท่องเที่ยว)

*สำเนาพาสสปอร์ต (ทุกเล่มที่มี)
*รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
*สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
*สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่าร้าง / ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
*หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุ ตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน
*วุฒิการศึกษาที่มี (สำเนา)
*สำเนาทะเบียนการค้า ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
*สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ไปจนถึงหน้าสุดท้ายล่าสุด / หลักฐานทางการเงินในนามบริษัท
*ใบจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งระบุวันเดินทางที่แน่นอน สายการบินอิมิเรตส์
**************************************
*ท่านต้องทำจองตั๋วกับสายการบินอิมิเรตส์เท่านั้น แต่ถ้าท่านบินกับสายการบินอื่น ท่านต้องให้เพื่อน / โรงแรมที่ท่านทำจองที่อิมิเรตส์ เป็นผู้ดำเนินการวีซ่าให้ท่านเท่านั้น
**************************************
*ค่าวีซ่า .........................................บาท
*ค่าบริการยื่นวีซ่า.....................800 ............บาท
7 – 10 วันทำการ โทรเช็คทางสายการบินเอง
เวลาทำการสถานทูต จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 15.00 น. ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 5 – 7 วัน