วีซ่าจีน

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าจีน


วีซ่าเข้าจีน
1. พาสสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
4. ใบจองโรงแรมที่เมืองจีน
*** เนื่องจากว่าการยื่นขอวีซ่าเข้าจีน ผู้สมัครจำเป็นต้องมีเอกสารตามที่แจ้งไปเบื้องต้น
เพราะว่า โอลิมปิกที่จีน ทำให้ประเทศต้องวางมาตราการค่อนข้างเข้มแข็งขึ้น
ถ้าผู้สมัครไม่มีเอกสารตามที่แจ้ง จะไม่สามารถยื่เข้าขอวีซ่าที่จีนได้
วีซ่าจีนนี้มีอยู่ 2 แบบ คือ
1. เข้าได้ครั้งเดียว Single Entry
2. เข้าได้ 2 ครั้ง
แนกการค้าประเทศจีน 02-245-7038-9, แผนกวัฒนธรรมเมืองจีน 02-245-7033
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00-11.30 น.
ใช้เวลา 4 วันทำการ

Type

 
Single
Double
Mutiple 6 months
Multiple
1 years
remark
Thai
1,000
2,000
3,000
4,500
Urgent 1 day add 1,200
Urgent 2 day add 800
Normal 4 day no charge
Foreigner no Multiple
Foreigner
1,100
1,800
2,200
-
USA
2 photograph
3,480
3,480
-
-

 

1. การยื่นขอวีซ่าจีน แต่ละครั้งมีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า
2. การเข้าจีนแต่ละครั้ง อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน หรือตามเงื่อนไขที่ขอ
แต่ไม่เกิน 90 วัน
 
การอนุมัติผลวีซ่า ขึ้นอยูกับทางสถานฑูตพิจารณา
www. bkkbooking.com Tel. 02-634-1445-7 : Fax 02-634-3825 e-mail : bkkconfirm@hotmail.com
** หมายเหตุ ค่าธรรมเนียม ยังไม่ร่วมค่าบริการ **