วีซ่าสิงคโปร์

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าสิงคโปร์


**** พาสสปอร์ตไทย สามารถเข้าสิงคโปร์ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

สำหรับคนอินเดีย

1. พาสสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. แบบฟอร์ม 14 และ 39 A
3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังสีขาว
4. หนังสือรับรองการทำงานที่สิงคโปร์
5. จดหมายรับรองการทำงานที่เมืองไทย
6. สำเนาบัตรประชาชนของคนสิงคโปร์
7. ใบจองโรงแรม / ที่อยู่ที่สิงคโปร์
8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
9. ใบอนุญาติทำงานที่เมืองไทย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ...................................บาท
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 09.00-11.00 น. ใช้ 3 วันทำการ

http://www.ica.gov.sg