วีซ่าญี่ปุ่น

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าญี่ปุ่น


(วีซ่าท่องเที่ยว)

*พาสสปอร์ต ตัวจริง (ทุกเล่มที่มี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
*รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
*สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงเท่านั้น
*สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่าร้าง / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ฉบับจริงเท่านั้น
*หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุ ตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน ฉบับจริงเท่านั้น
*สำเนาทะเบียนการค้า ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
*สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ไปจนถึงหน้าสุดท้ายล่าสุด / หลักฐานทางการเงินในนามบริษัท ฉบับจริงพร้อมสำเนา (ทุกหน้า) 1 ชุด
*ใบจองโรงแรม หรือ ที่อยู่ที่ออสเตรเลีย
*ใบจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งระบุวันเดินทางที่แน่นอน
**************************************
*กรณีที่พักอาศัยอยู่กับญาติ ต้องระบุชื่อ – นามสกุล พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*สำเนาพาสสปอร์ต / สำเนาวีซ่า หรือ บัตรประจำตัวของผู้เชิญ
*กรณียื่นแบบธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญจากบริษัทคู่ค้าที่ผู้สมัครติดต่อด้วย
*หลักฐานจากบริษัทนายจ้าง ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์ที่จะส่งผู้สมัครไปอบรม หรือ ดูงานที่ต่างประเทศ
*หลักฐานทางการเงิน ที่แสดงว่านายจ้างช่วยเหลือผู้สมัครในเรื่องการเงินระหว่างที่ผู้สมัครอยู่ต่างประเทศ
**************************************
*ค่าวีซ่า ................ ......................บาท
*ค่าบริการยื่นวีซ่า...................800.................บาท
เวลาทำการสถานทูต จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.00 น.
ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 3 – 4 วัน