วีซ่าอินเดีย

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าอินเดีย


พาสสปอร์ต ตัวจริง พร้อมสำเนา 2 ชุด **

*รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
*ใบมอบอำนาจ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เป็นภาษาอังกฤษ
*สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ สำหรับคนไทย (ทางเอเย่นต์จัดการเอง)
*สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่าร้าง / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
*หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุ ตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวันลาพักร้อน
*สำเนาทะเบียนการค้า ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
*ที่อยู่ ที่อินเดีย หรือใบจองโรงแรม
*หนังสือเชิญจากประเทศอินเดีย เป็นภาษาอังกฤษ (กรณียื่นแบบธุรกิจ)
**************************************
*ค่าวีซ่า.............1,700.................บาท (Business….2,000…บาท)
*VFS…………………500………………..บาท