วีซ่าไต้หวัน

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าไต้หวัน


(วีซ่าท่องเที่ยว)

 พาสสปอร์ต ตัวจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา 1 ชุด **
 (ถ้ามี) พาสสปอร์ตเก่าให้เตรียมมาด้วย
 รูปถ่ายสี ขนาด 2 x 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาวเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
 สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่าร้าง / ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 หนังสือรับรองการทำงาน ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุ ตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน
 สำเนาทะเบียนการค้า ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ
 สำเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือน รวมถึงหน้าที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี ไปจนถึงหน้าสุดท้ายล่าสุด / สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 ใบจองโรงแรม
 ใบจองตั๋วเครื่องบิน ซึ่งระบุวันเดินทางที่แน่นอน
 หนังสือเชิญจากประเทศไต้หวัน (กรณีขอแบบวีซ่าธุรกิจ)
**************************************
 ค่าบริการยื่นวีซ่า.................................บาท
 ค่าวีซ่า .............................................บาท
เวลาทำการสถานทูต จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 11.30 น. รอรับในวันถัดไป