วีซ่าเวียดนาม

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าเวียดนาม


วีซ่าเวียดนาม

*** สำหรับพาสสปอร์ตไทย เข้าประเทศเวียดนาม
ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ***

 

สำหรับคนต่างชาติ (ยื่นแบบธุรกิจ)

1. พาสสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
2. รูปถ่าย ฉากหลังสีขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. หนังสือเชิญจากเวียดนาม

ค่าวีซ่า 2 วันทำการ 2,500 บาท